Napište nám kdykoliv! info@balikdoveznice.cz

Zásady ochrany osobních údajů – GDPR

Zásady ochrany osobních údajů – GDPR

 

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bodu 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) ČESKÁ REPUBLIKA, Vězeňská služba České republiky, Věznice Stráž pod Ralskem, Provozovna střediska hospodářské činnosti, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00212423, DIČ:CZ00212423

 

Kontaktní údaje správce jsou: 
Věznice Stráž pod Ralskem
Provozovna střediska hospodářské činnosti
Máchova 260
471 27 Stráž pod Ralskem
e-mail: info@balikdoveznice.cz

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky: 

 • jméno a příjmení 
 • e-mailová adresa 
 • jméno konečného příjemce a jeho datum narození nebo rodné číslo. 

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

 III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: 

 • Plnění smlouvy mezi Vámi asprávcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, 
 • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je: 

 • Vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi objednávajícím a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky - jméno, emailová adresa, datum narození příjemce zásilky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, 
 • plnění právních povinností vůči státu. 

Ze strany správce nedochází kautomatickému individuálnímu rozhodování vesmyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním poskytnete svůj výslovný souhlas.

  

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi objednávajícím a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). 
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

  

V. Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VII. Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

 • společnost Nová Web s.r.o. jako zpracovatel e-shopu, 
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však vsoučasné době správce nevyužívá.

 

 VI. Práva objednávajícího

Za podmínek stanovených v GDPR je: 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR, 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR, 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

Dále má objednávající právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno právo objednávajícího na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

  

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. 
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. 
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

  

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře objednavatel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
S těmito podmínkami objednavatel souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. 
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň objednateli zašle novou verzi těchto podmínek e-mailovou adresu, kterou objednatel správci poskytl.

 

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2021

 

Potvrďte svůj věk

Obsah této webové stránky je vhodný pro osoby starší 18 let.
Přetáhnutím táhla nastavte svůj věk.
Tato stránka používá cookies.
Uvedením svého věku souhlasíte s užíváním cookies.