Napište nám kdykoliv! info@balikdoveznice.cz

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.balikdoveznice.cz, vyvinutém, registrovaném a provozovaném Provozovnou střediska hospodářské činnosti Věznice ve Stráži pod Ralskem, Máchova 260, 471 27 Stráž pod Ralskem (dále jen „PSHČ“) pro nákup zboží na internetovém portálu www.balikdoveznice.cz, (dále jen „VOP“)

 

I. Úvodní ustanovení – popis, změny obchodních podmínek

 1. Tyto VOP Balíku do věznice upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží formou nabízených druhů balíku do věznice (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi PSHČ a kupujícím (dále jen „objednavatelem“), který prostřednictvím portálu www.balikdoveznice.cz kupuje anebo hodlá zakoupit zboží pro cílového zákazníka „odsouzeného“ nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.
 2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží objednavatelem za účelem přímé spotřeby konkrétního odsouzeného, pro kterého je vybraný typ nákupu určen.
 3. PSHČ může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP.
  PSHČ informuje objednavatele o změně VOP na internetovém portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP objednavatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

 

II. Uzavření smlouvy mezi PSHČ a objednavatelem

 1. PSHČ na internetovém portálu www.balikdoveznice.cz nepropaguje zboží, které není povoleným sortimentem, který vymezuje zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ceny nabízeného zboží jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.
 2. Objednavatelem požadované zboží na internetovém portálu www.balikdoveznice.cz, je pro účely uzavírání smlouvy a realizace práv a povinností ze smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označován jako „Nákup“.
 3. Objednavatel si je vědom zejména následujících povinností vůči PSHČ a proto zaručuje následující:
  • Je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk,
  • veškeré údaje, které poskytuje PSHČ, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
  • zaplacením ceny za nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení objednávky,
  • se před zahájením užívání internetového portálu balikdoveznice.cz, důkladně seznámil s těmito VOP, je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi.
 4. Pro uzavření smlouvy zvolí objednavatel požadované množství zboží a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „objednávka“).
 5. Před odesláním objednávky je objednavateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost objednavatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednavatel PSHČ kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. PSHČ neprodleně po obdržení objednávky potvrdí objednavateli, že objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou objednavatel uvedl v objednávce.
 6. Kupní smlouva mezi PSHČ a objednavatelem vzniká zaplacením objednávky zboží, které bude do 3 pracovních dnů předáno cílovému zákazníkovi (odsouzenému). Informaci o předání objednávky odsouzenému obdrží objednavatel emailem.  
 7. Aby mohlo dojít k uzavření kupní smlouvy, objednavatel nikdy nebude požadovat vystavení daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, při předání zboží, neboť vzhledem k tomu, že objednavatel má právo v okamžiku předání zásilky zboží od smlouvy odstoupit nebo provést storno objednávky nebo jejich částí (viz níže) a tedy určité zboží neodebrat (smlouva je uzavřena až převzetím zboží), musela by se na místě provádět oprava daňového dokladu, a to v okamžiku převzetí a předání zboží není technicky a časově možné provést. Z tohoto důvodu bude Zákazníkovi pouze předána pokladní účtenka obsahující seznam zakoupeného zboží a jeho cenou.
  Daňový doklad bude odeslán objednávajícímu na uvedenou emailovou adresu.
 8. Objednavatel bere na vědomí, že PSHČ není povinno uzavřít smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.balikdoveznice.cz.
 9. Objednavatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé objednavateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení aj.) si hradí objednavatel sám.

 

III. Změna a storno objednávky

 1. Objednávka je pro objednavatele závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem www.balikdoveznice.cz, její změna je možná pouze, pokud se PSHČ spojí formou emailu s objednavatelem, že objednané zboží již není na skladě. Storno objednávky je možné prostřednictvím internetového portálu www.balikdoveznice.cz, nejpozději do 20:00 hod. následujícího dne.
 2. Objednavatel je při požadavku na storno objednávky povinnen uvést její číslo a datum, kdy objednávku realizoval.

 

IV. Bezpečnost

 1. Během registrace je objednavatel vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu, pokud si zvolí možnost registrace. Objednavatel je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Objednavatel nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

 

V. Odstoupení od smlouvy a reklamace zboží

 1. Reklamace zboží
  Odsouzený je povinný předané zboží z objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat. Pokud zboží (zejména potraviny) při předání odsouzenému bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů např. propadlá expirační doba anebo je u zboží jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned na PSHČ příslušné osobě, která mu jej předala. Odsouzený souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).

 2. Odstoupení od smlouvy
  V souladu s ustanovením §1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má objednavatel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je objednavatel povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za PSHČ předala. V případě odstoupení od smlouvy nese PSHČ náklady spojené s navrácením platby za zboží objednavateli.

 3. V souladu s ustanovením §1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od smlouvy není možné u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li odsouzený ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP objednavatel souhlasí, že PSHČ je oprávněna v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany odsouzeného odstoupení od smlouvy odmítnout.
 4. Finanční prostředky budou vráceny na bankovní účet objednavatele, z něhož byly uhrazeny, bez zbytečného odkladu. Nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy a to včetně platby balného.

 

VI. Cena nákupu a platební podmínky

 1. Cenu nákupu a případné další náklady dle smlouvy je možno uhradit formou převodní platby na bankovní účet PSHČ, platby kartou nebo rychlou platbou online popřípadě platbou složenkou - poštovní poukázkou typu A. Před zaplacením platby za nákup není PSHČ povinna zboží z objednávky odsouzenému předat.
 2. Po předání objednávky odsouzenému, odešle PSHČ objednavateli bez zbytečného odkladu daňový doklad na jeho e-mailovou adresu.

 

VII. Odpovědnost a záruky

 1. PSHČ odpovídá objednavateli za vady zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. PSHČ tak odpovídá objednavateli za kvalitu zboží a jeho dobu spotřeby.
 2. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a PSHČ dostupnost zboží garantuje. V případě, že nebude možné objednávku nebo její část z jakýchkoli důvodů na straně PSHČ vyřídit, bude o tom objednavatele informovat prostřednictvím e-mailu, který zákazník uvede v objednávce jako kontaktní.


VIII. Tabákové výrobky

 1. Tabákové výrobky mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán.

 

IX. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Objednavatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.balikdoveznice.cz, (včetně fotografií propagovaného zboží) jsou chráněny autorským právem. Objednavatel se zavazuje používat internetový portál www.balikdoveznice.cz výhradně pro potřebu nákupu zboží, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál www.balikdoveznice.cz.
 2. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu www.balikdoveznice.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí PSHČ, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost.
 3. PSHČ není ve vztahu k objednavateli vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku.

 

X. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

 1. Jak PSHČ zpracovává osobní údaje objednavatele je popsáno v sekci Ochrana osobních údajů objednavatelů. Objednavatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

 

XI. Doručování a převzetí

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Objednavateli je doručována korespondence na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
 2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty.

 

XII. Závěrečná ustanovení

 1. V případě sporu mezi objednavatelem a PSHČ může objednavatel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může objednavatel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce.
 2. PSHČ je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.
 3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

 

XIII. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

 • Internetový portál/ e-shop: www.balikdoveznice.cz
 • Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit prostřednictvím kontaktního formuláře.

 

Uvedené všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti změnou původních všeobecných obchodních podmínek projektu balíkdověznice.cz, a to dnem 1.5.2021

 

Potvrďte svůj věk

Obsah této webové stránky je vhodný pro osoby starší 18 let.
Přetáhnutím táhla nastavte svůj věk.
Tato stránka používá cookies.
Uvedením svého věku souhlasíte s užíváním cookies.